Igår var det en stor dag för Brottsofferjouren Luleå och vårt projekt ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger. Lilla salen i Kulturens hus fylldes med 130 deltagare från rättsväsendet i Luleå-området. Poliser, åklagare, advokater, tingsrätt, nämndemän m.fl. från Luleåregionen samlades för en gemensam heldag med ett späckat program.

Seminariet var en den del av ett pilotprojekt som Arvsfonden finansierar och Brottsofferjouren i Luleå genomför i samarbete med rättsväsende, skola, unga med funktionsnedsättning, föreningen Attention, Plan 7 kommunikation och Crearo Utveckling.

Pilotprojektets övergripande mål är att ge ökad kunskap och metoder för långsiktigt och hållbart utbyte mellan rättsprocessens aktörer och skolan. Ge en ökad rättssäkerhet och trygghet för unga med ADHD, ADD och Asperger samt producera en metodhandbok, webbutbildning och handledning för lokala Brottsofferjouren i Sverige.

Det blev en mycket lyckad dag som nu kan ligga till grund för fortsatt arbete i projektet.

 

Test...

Mats Johnson, Vårdenhetsöverläkare på Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg och forskare på Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet, höll på morgonen en mycket intressant föreläsning om fakta kring ADHD, ADD, Asperger och Autism, hur dessa diagnoser yttrar sig och om hur omgivningen kan lindra symtomen genom att bemöta personer med dessa diagnoser på rätt sätt.

Mats gick även under eftermiddagen igenom vilka krockar det kan bli då ungdomar med dessa diagnoser möter rättsväsendet och hur ett annat bemötande från polis, åklagare, advokater tingsrätt m.fl. kan hjälpa vid exempelvis förhör, samtal och alla former av kontakt. Väldigt mycket kan förändras till en mer rättssäker process om kunskapen kring dessa diagnoser ökar hos rättsväsendet bara genom ett förändrat bemötande. Därför är denna utbildningsdag ytterst viktig.

Ulf Sköld, Lokalpolisområdeschef i Luleå/Boden berättade om händelser då han mött personer med ovanstående diagnoser både i sitt yrke och som privatperson och hur ett förändrat beteende från hans och omgivningens sida ledde till positiva resultat. Han vet nu exempelvis att långa invecklade instruktioner till en person med denna form av diagnos inte alltid fungerar. När han förstod att använda korta enkla meningar och dela upp instruktionen i korta steg då fungerade kommunikationen bra.

Thomas Ennefors, Chefsåklagare/Kammarchef vid Åklagarkammaren i Luleå höll en föreläsning om Åklagarmyndighetens vision och etiska regler. Han visade hur exempelvis Objektivitetsplikten, Europakonventionen och Barnkonventionen samtliga styrker allas likhet inför lagen och att alla har rätt till en rättvis rättegång. Men hur säkerställer man då det i praktiken? Det är svårt om inte kunskapen kring hur man bemöter personer med dessa diagnoser ökar. Därför välkomnade han denna utbildningsdag.

En av hans slutsater var ”Alla är lika inför lagen. Alla kan därför inte behandlas likadant!”.

Ett inspirerande inslag var Teater Scratch som med Dan Svärdh i spetsen spelade upp interaktiv situationsteater i syfte att använda de kunskaper vi fått under dagen. De spelade upp olika scener och med hjälp av återkoppling från publiken ändrade vissa detaljer för att ”tvätta bort” felaktiga handlingar. En scen handlade om en polispatrull som blivit skickad till en krog där en ung tjej hade kastat ölflaskor och betett sig störande inne på krogen och nu hölls kvar där i väntan på polisen. Den unga tjejen led av någon av ovanstående diagnoser men det visste ingen om och hon var svår att få en bra kontakt med.

De spelade upp ett troligt scenario och sedan fick publiken diskutera i små grupper vad de hade sett och hur polisen borde ha agerat. Med hjälp av svaren från publiken ändrades scenen och efter ett antal uppspelade scener kände vi oss nöjda med resultatet. Dvs. polisens ändrade bemötande av tjejen hade bidragit till att det blev lättare att prata med henne och få med sig henne därifrån. Detta var ett mycket bra sätt att få en djupare insikt om vad små förändringar i beteende kan göra stor skillnad i exempelvis polisens arbete. Mycket intressant!

I slutet av dagen fick varje deltagare lägga en flirtkula i den skål de upplevde stämde bäst in på deras uppfattning om dagen när de lämnade salen. Resultatet var till vår glädje helt klart lyckat!