Crearo Utveckling AB har inlett ett samarbete med Brottsofferjouren i Luleå för att delta i ett pilotprojekt som löper på tre år med namnet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD och Asperger (AST)” och som finansieras av Allmänna arvsfonden.

Pilotprojektet syftar till att unga personer i rättsprocessen med denna typ av neuropsykiatriska funktionshinder ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom anpassat och rättssäkert bemötande vid förhör och rättegångar. Ungdomar med dessa diagnoser är överrepresenterade både som brottsutsatta och gärningspersoner.

Pilotprojektet ska därmed leda till en förbättrad rättssäkerhet och ökad möjlighet för personal inom rättsväsendet och skola att få en rättvis bild av vad som har inträffat.

Under kommande tre år kommer vi som deltar i projektet att bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter och gemensamt ta fram en metodhandbok och en webbutbildning som ska ge förutsättningar för en ökad kompetens och fortsatt samverkan mellan rättssystemets aktörer och skolan. Utbildningspaketet kommer att användas på nationell nivå för personal inom rättsväsendet och skola.

Crearo Utveckling ansvarar för design och produktion av den webbutbildning som blir ett av delresultaten.

I pilotprojektet medverkar i nuläget Brottsofferjouren Luleå, unga personer med någon form av neuropsykiatrisk diagnos, representanter för polis, åklagare, tingsrätt, advokater och skola, Attention NorrbottenTeater Scratch och Plan Sju kommunikation AB.

Det känns fantastiskt spännande och intressant att få vara en del av detta högst behjärtansvärda pilotprojekt.

Läs den informationsfolder som Plan Sju kommunikation har tagit fram.

Lyssna på Sveriges radios intervju med advokat Niklas Lundgren som deltar i projektet. 

Läs mer på Brottsofferjourens facebooksida.

Läs reportage i NSD. 

Tack Brottsofferjouren Luleå för förtroendet!